Make your own free website on Tripod.com

比賽規則 (紅字為注意) (綠字為新改項目)

9月起會有新的比賽程序,請各位注意;

星期一至星期五內 上週比賽結果,update新馬資料,馬匹一覽,馬主一覽,騎師戰績及記錄時間
星期三 本週比賽報名截止
星期四 配磅出馬表出版
星期五 正式排位表出版(在此之後不能更改馬匹出賽,特別情況例外)
星期六 賽馬日
星期日 賽馬日,下週比賽報名開始

1.與game堶惜@樣,沿用日本制度,馬匹會以獎金分為7級:新馬,出走新馬,未勝利,500万下,900万下,1600万下,OP;

新馬 只能參加新馬賽&OP比賽
出走新馬 可參加新馬賽,未勝利,500万下,900万下,1600万下,OP,G3,G2,G1比賽
未勝利 可參加未勝利,500万下,900万下,1600万下,OP,G3,G2,G1比賽
500万下 可參加500万下,900万下,1600万下,OP,G3,G2,G1比賽
900万下 可參加900万下,1600万下,OP,G3,G2,G1比賽
1600万下 可參加1600万下,OP,G3,G2,G1比賽
OP 可參加OP,G3,G2,G1比賽

2.本會之賽馬日為星期三,六,日之中其中1-2日舉行,每次比賽大約會有6-10場比賽,詳情請參看賽程表;

3.各馬主最多可擁有20匹馬,工作人員最多30匹馬;

4.每匹馬登記後可以update,馬匹歲數不可以減少,只可增加;

5.比賽少於5匹馬會取消,多於16匹馬時不會分多場進行比賽;

6.各馬主每場比賽可任意出馬;新馬,未勝利比賽會以報名先後決定出場馬匹,而500万下,900万下,1600万下,OP,G3,G2,G1比賽會以級別&獎金多少決定出場馬匹,如級別相同會以獎金多少決定出場馬匹,獎金相同會以報名先後決定出場馬匹;

7.新馬,未勝利,500万下,900万下,1600万下比賽會以第一匹報名馬為正選,第二匹以後報名馬會列為後備,如此類推,而OP,G3,G2,G1比賽不受此限;當比賽正選馬不足16匹時,或有正選馬退出,後備始可出賽,同一匹馬不能同週內參加多於一場比賽;

8.新馬可參加兩次新馬賽,第一次新馬賽落敗後級別為出走新馬,新馬不可即參加未勝利賽;

9,各馬匹除新馬外均可越級挑戰(出走新馬亦可越級挑戰),未勝利馬一日未能勝出就算獎金幾多都仍然係未勝利級別;

10.各騎師每場只能策騎一匹馬,請到騎師一覽看各騎師減磅,遲下或會有改動,不可使用万能君,如多過一匹馬選用同一名騎師,先報名者優先使用,餘下的馬匹會配同級騎師,或自行在報名表內更改騎師;

11.如要將馬匹退出比賽者請在正式排位表出之前在報名表內寫低,排位表出之後要退出者請說明原因,經我們商議後才可退出;

12.馬匹須要出賽超過5次之後或登記後一個月先可以退役;

13.馬主如對賽果有抗議,請於24小時內與本會工作人員聯絡,經本會工作人員商討後會作出適當既行動;

14.如已send左馬俾我便可即參加比賽(用e-mail sent除外),無須等待馬匹名出現在馬匹一覽內,新馬報名之前一定要係肯定已經sent左俾我,唔可以報左名先sent;

15.馬名只可用2-4個中文字組成,如馬匹名字有不雅成份,本會有權隨時更改馬匹名字;

16.不准電腦馬及一切用任何方式改造既馬參賽,一經查出,違者將接受停賽處分或取消馬主資格;

17.不准在意見區內以無謂既粗口或帶有侮辱成份既字句攻擊別人,一經查出,違者將接受停賽處分;

18.如有其他問題請與本會工作人員聯絡,工作人員名單請到工作人員觀看;

19.如想參加本會請與本會工作人員聯絡,send馬請以icq:5921346 send俾我 or zip左之後send去本會e-mail newwp4@hotmail.com,馬匹file請以(例:大西-爆石王-外4牡.vs)之格式send俾我.

a1s.gif (6648 bytes)